Η «ACTUS/Epirus Legal Consulting» εξειδικεύεται στις παρακάτω υπηρεσίες:

Καταναλωτικό Δίκαιο
  Καταχρηστικούς ΓΟΣ
  Παράνομες προμήθειες τραπεζών
  Πρόωρη εξόφληση δανείων
  Δανειακά Επιτόκια
  Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Μίσθωση επαγγελματική και κύριας κατοικίας

Οικογενειακό δίκαιο
  Διαζύγια (συναινετικά και κατ' αντιδικία)
  Διατροφές
  Επικοινωνία γονέων με τέκνα
  Συμμετοχή στα αποκτήματα εντός του γάμου

Δικαστική Συμπαράσταση

Δίκαιο Αλλοδαπών
  Άδειες Διαμονής
  Μετάκληση Αλλοδαπών
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών
  Διοικητική Απέλαση

Εμπορικό Δίκαιο
  Σύσταση εταιριών του εμπορικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. ενόψει και του πρόσφατου ν. 3853/2010 και της ΥΑ Κ-802/2011, αστικών μη κερδοσκοπικών και αφανών εταιριών
  Μετασχηματισμοί, συνενώσεις, συγχωνεύσεις και λύσεις εταιριών
  Πτωχευτικό Δίκαιο
  Τραπεζικές συμβάσεις (καταθέσεις, δάνεια, αλληλόχρεος λογαριασμός, τραπεζικές εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις, εμπράγματες   εξασφαλίσεις τραπεζών)
  Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής

Πνευματική Ιδιοκτησία
  Θεσμικό πλαίσιο και αδειοθετήσεις
  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  Κατοχύρωση Δικαιωμάτων.
  Σήματα

Εμπράγματο δίκαιο
  Κυριότητα
  Υποθήκη
  Ενέχυρο
  Κτηματολόγιο
  Συμβάσεις έργου (ανέγερσης πολυκατοικίας με αντιπαροχή)

Αυτοκινητικό Δίκαιο
  Τροχαία ατυχήματα
  Αγωγές αποζημιώσεων

Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ