Σας ενημερώνουμε ότι με την με αριθ. 3833/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έχει συγκροτηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 15 του Νόμου 4013/2011 Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν στην αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Η επιτροπή επιλαμβάνεται των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των εμπλεκόμενων μερών.

Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να προσκομισθούν, μαζί με το μισθωτήριο συμβόλαιο, υπεύθυνη δήλωση ότι έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους ή από την τελευταία προσφυγή στη διαμεσολάβηση του Ν. 3808/2010 (Α' 211), καθώς και προηγούμενη έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή μίσθωση.

Πληροφορίες - κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών γραφείο 232 Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2851087232.