Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το ισχύον σήμερα νομοθετικό καθεστώς προστασίας των δανειοληπτών

 

Α. Προσφάτως ψηφίσθηκε ο ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31-12-2013) με τον οποίο προστατεύεται η κύρια κατοικία των δανειοληπτών κι εν γένει οφειλετών από πλειστηριασμούς των δανειστών τους υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

▪ Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 €.

▪ Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 270.000 €.

▪ Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 € ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

▪ Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε των 35.000 €. Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ανωτέρω προστατευτικής διάταξης, επειδή λόγω της μη εξυπηρέτησης των δανειακών τους συμβάσεων και καταγγελίας αυτών υφίσταται αυξημένος κίνδυνος κατάσχεσης και πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους, οφείλουν να υποβάλουν στον δανειστή τους με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 € τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ϋ) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι δεν απαγορεύεται ο πλειστηριασμός κύριας κατοικίας για οφειλές που: α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α' 151).

Β. Κατά τα άλλα εξακολουθούν να ισχύουν ο ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130/3-8-2010) και ο ν. 4161/2013 ( ΦΕΚ Α΄143/14-6-2013), με τους οποίους ολοκληρώνεται το ισχύον σήμερα νομικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών. Ειδικότερα με το ν. 3869/2010 παρέχεται η δυνατότητα στα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις να ρυθμίσουν δικαστικώς τις οφειλές τους και να απαλλαγούν από ένα μέρος αυτών, προστατεύοντας συνάμα την κύρια κατοικίας τους. Τέλος, με το ν. 4161/2013 θεσπίζεται για τους ενήμερους δανειολήπτες, δηλαδή για τους δανειολήπτες, οι δανειακές συμβάσεις των οποίων δεν έχουν καταγγελθεί, η δυνατότητα να υπαχθούν με σχετική αίτησή τους προς τις τράπεζες, σε πρόγραμμα διευκόλυνσης σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και συγκεκριμένα να λάβουν περίοδο χάριτος μέχρι και 48 μήνες κατά τη διάρκεια της οποίας οφείλουν να καταβάλουν προς τους πιστωτές τους ως μηνιαία δόση συνολικά το 30% του καθαρού μηνιαίου οικογενειακού τους εισοδήματος.

 

ΑΛΕΞΙΑ-ΠΑΓΩΝΑ ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗ

Δικηγόρος

Α CTUS/Epirus Legal Consulting

Αρχική Ενημερώσου για.... Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ